GDPR

Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

 1. Účel vydání tohoto dokumentu

  Společnost IVEBA s.r.o., IČ: 24679232, se sídlem Kostelecká 879/59,196 00 Praha 9 - Čákovice,
  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 165519 (dále jen jako „IVEBA“), vydává tento dokument, aby informovala své zaměstnance a uchazeče o zaměstnání (dále jen jako „Zaměstnanci“) zejména o tom, jaké jejich osobní údaje zpracovává, na základě jakého právního základu a za jakým účelem tak činí, po jak dlouhou dobu, jak je zajištěno zabezpečení osobních údajů, zda a komu jsou osobní údaje zpřístupňovány či předávány a jaká mají zaměstnanci v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů práva.
  Tato informace je dána vždy nejpozději současně s okamžikem získání osobních údajů, a to poskytnutímtohoto dokumentu v listinné či elektronické podobě a/nebo jeho zveřejněním na webových
  stránkách iveba.cz, kde je tento dokument přístupný v záložce GDPR. Stávajícím zaměstnancům, jejichžosobní údaje již zpracovávány jsou, je tato informace dána neprodleně po vydání tohoto dokumentu. Společnost IVEBA klade velký důraz na ochranu osobních údajů Zaměstnanců, přičemž tímto dokumentem však nelze postihnout celou oblast zpracování osobních údajů Zaměstnanců. Pokud Zaměstnanci v tomto dokumentu nenaleznou potřebnou informaci o zpracování jejich osobních údajů, popřípadě budou mít jakoukoliv otázku ke zpracování jejich osobních údajů, nechť se obrátí na společnost IVEBA skrze následující kontaktní údaje:
  IVEBA s.r.o.
  Kostelecká 879/59, 196 00 Praha 9 – Čákovice
  ID datové schránky: u4wq7pu
  Email: info@iveba.cz
  Telefon: 604 464 466, 734 622 444

 2. Definice základních pojmů:

  a) Nařízení GDPR:
  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které je v celém rozsahu závazné a použitelné od 25. května 2018,
  b) Zákon o zpracování osobních údajů:
  zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, který je účinný od 24.04.2019 a který formálně nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů
  c) Zákoník práce:
  zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
  d) Osobní údaj:
  veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby (viz článek 4 bod 1 Nařízení GDPR)
  e) Subjekt údajů:
  fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují (ustanovení § 3 zákona o zpracování osobních údajů)
  f) Správce osobních údajů:
  subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů (viz článek 4 bod 7 Nařízení GDPR)
  g) Zaměstnanec:
  fyzická osoba, která ve společnosti IVEBA vykonává závislou práci v základním pracovněprávním vztahu, tj. v pracovním poměru nebo v právním vztahu založeném dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní činnosti), jakož i fyzická osoba, která ve společnosti IVEBA závislou práci v základním pracovněprávním vztahu vykonávala (bývalý zaměstnanec). Tento dokument se vztahuje i na tzv. agenturní zaměstnance ve smyslu ustanovení § 307a zákoníku práce a v rozsahu, v jakém to nevylučuje povaha dočasného přidělení, též na dočasně přidělené zaměstnance ve smyslu ustanovení § 43a zákoníku práce).

 3. Identifikace správce a bližší informace o něm

  Správcem osobních údajů je společnost IVEBA s.r.o., jejímž předmětem podnikání je:
  a) výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
  b) zednictví
  c) zámečnictví, nástrojářství
  Činnost společnosti IVEBA s.r.o. tvoří zejména zprostředkování zaměstnání. Na společnost IVEBA s.r.o. se nevztahuje povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, protože společnost IVEBA s.r.o. nenaplňuje žádnou z alternativních podmínek uvedených v ustanovení článku 37 odst. 1 Nařízení GDPR. Společnost IVEBA s.r.o. nepřistoupila ani k dobrovolnému jmenování pověřence. V rámci rozdělení úloh ve společnosti IVEBA s.r.o. společnost určila zaměstnance, kteří se problematikou ochrany osobních údajů nad rámec povinností, které mají v souvislosti s dodržováním Nařízení GDPR všichni zaměstnanci, zabývají (vypracování dokumentů, zajištění bezpečnostních opatření, monitoring stavu ochrany osobních údajů, předkládání návrhů nových opatření, apod.). Těmito osobami jsou jednatelé společnosti:
  d) Ing. Petr Baťko, tel. 773 660 400,
  e) Ing. Iurii Baťko, tel. 604 464 466.

 4. Zpracované osobní údaje:

  Společnost IVEBA s.r.o. zpracovává tyto osobní údaje Zaměstnanců:
  Identifikační údaje: jméno a příjmení, rodné příjmení, datum a místo narození, rodné číslo a státní občanství, Adresní a kontaktní údaje: adresa trvalého (příp. přechodného) pobytu, doručovací adresa, emailová adresa, telefonní číslo.
  Údaje o vzdělání či kvalifikaci: dosažené vzdělání či kvalifikace, délka praxe, akademický titul, rok ukončení vzdělání, způsob ukončení vzdělání, jazykové znalosti, druh absolvované jazykové zkoušky, doklad o kvalifikaci
  Údaje související se zdravotním stavem: zdravotní pojišťovna, údaj o zdravotní způsobilosti, zdravotní znevýhodnění, druh pobíraného důchodu, evidence úrazů
  Údaje týkající se mzdy: údaj o výši vyplácené mzdy, údaj o mzdovém zařazení, číslo účtu (přejete-li si zasílat mzdu na účet), údaj o vypláceném důchodu (např. invalidní), vedení exekučního či insolvenčního řízení
  Biometrické údaje: podpis, velikost ochranných a pracovních pomůcek
  Další údaje: podoba a obrazové informace o chování a jednání (kamerové záznamy, které jsou užívané na některých stavbách a k nimž byl vydán samostatný dokument: „Směrnice o provozování kamerových systémů se záznamem“)
  Údaje o rodinných příslušnících: jméno a příjmení, místo trvalého pobytu manžela / manželky, jméno, příjmení, místo trvalého pobytu dítěte, údaj o ZTP/P dítěte.
  Společnost IVEBA s.r.o. má zpracovanou tabulku s přehledem zpracovaných osobních údajů s přehledemzpracovaných osobních údajů. Na vyžádání lze poskytnout. K uvedenému seznamu pracovávaných osobních údajů společnost IVEBA s.r.o. upozorňuje, že jej nelze mít za úplný. Na vyžádání a po zvážení důvodnosti žádosti lze poskytnout bližší informace.

 5. Právní základ zpracování a účel zpracování:

  Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti společnosti IVEBA s.r.o., která se na ní vztahuje na základě ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR. Společnosti IVEBA s.r.o., jakožto zaměstnavateli Zaměstnanců, jsou právním řádem ČR uloženy četné povinnosti, k jejichž splnění je nezbytné zpracování osobních údajů Zaměstnanců. Takové povinnosti pro společnost IVEBA s.r.o. plynou například ze zákoníku práce, zákona o nemocenském pojištění, zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, zákona o specifických zdravotních službách a mnoha dalších. Společnost IVEBA s.r.o. zpracovává osobní údaje Zaměstnanců též pro mzdové a účetní účely a dále za účelem plnění povinností v oblasti sociálního a zdravotního pojištění, v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, evidenci pracovní doby, apod. Společnost IVEBA s.r.o. pro shora uvedené účely zpracovává identifikační údaje blíže popsané v části 4. tohoto dokumentu. Dle článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR je zpracování údajů nutné pro splnění povinností vyplývajících z uzavřené smlouvy mezi společností IVEBA s.r.o. a Zaměstnanci. Společnost IVEBA s.r.o. se snaží o ochranu zdraví a bezpečnosti osob, ochranu majetkových hodnot a zajištění interní komunikace mezi zaměstnanci či zajištění důkazních prostředků pro případný soudní spor mající základ v pracovněprávním sporu mající původ v pracovněprávním vztahu. I pro tyto účely společnost IVEBA s.r.o. zpracovává identifikační, kontaktní a další údaje blíže specifikované v části 4. tohoto dokumentu. V souladu s ustanovením článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR Zaměstnanci společnosti IVEBA s.r.o. udělili souhlas se zpracováním osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. V případě, kdy není dán žádný jiný zákonný důvod pro zpracování určitých osobních údajů, je společnost IVEBA s.r.o. oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě souhlasu Zaměstnanců vztahujících se k danému účelu zpracování. Souhlas Zaměstnanců z důvodu nadřízenosti společnosti IVEBA s.r.o. (jakožto zaměstnavatele) plynoucího z povahy pracovněprávních vztahů nemůže být obecným důvodem pro zpracování jejich osobních údajů. Společnost IVEBA s.r.o. může na základě uděleného souhlasu Zaměstnanců zpracovávat například jejich fotografie a to pro účely propagační činnosti či publikovat fotografie z různých firemních akcí. Závěrem této části společnost IVEBA s.r.o. výslovně upozorňuje Zaměstnance, že souhlas udělený pro zpracování jejich osobních údajů je vždy odvolatelný a to postupem specifikovaným níže (viz bod 9 písm. f).

 6. Doba uchovávání osobních údajů:

  Společnost IVEBA s.r.o. uchovává osobní údaje Zaměstnanců po dobu trvání účelu, pro nějž jsou konkrétní osobní údaje zpracovány, zpravidla jsou uchovány přinejmenším po dobu trvání základního
  pracovněprávního vztahu. V případě, kdy má společnost IVEBA s.r.o. povinnost uchovávat osobní údaje Zaměstnanců (resp. dokumenty, které tyto údaje obsahují) po dobu delší, uchovává společnost IVEBA s.r.o. v souladu s právními předpisy, jež společnosti tuto povinnost udílí. Jedná se zejména o záznamy o pojistném na sociální zabezpečení a státní politiku zaměstnanosti, záznamy o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění, doklady z oblasti nemocenského pojištění, apod. Společnost IVEBA s.r.o. po dobu přesahující trvání pracovněprávního vztahu se Zaměstnanci uchovává též údaje, které potřebuje k uplatňování / hájení jejích práv v případě soudních či jiných řízení, přičemž tato doba je stanovena se zřetelem na promlčecí či prekluzivní lhůty takových práv. Společnost IVEBA s.r.o. uchovává osobní údaje Zaměstnanců zpracované na základě jejich souhlasu po dobu existence platného a neodvolaného souhlasu.

 7. Způsob zpracování osobních údajů a jejich zabezpečení:

  Osobní údaje Zaměstnanců vede společnost IVEBA s.r.o. v listinné i v elektronické podobě, přičemž údaje evidované v listinné podobě se nacházejí v uzamčených skříních a přístup k nim mají pouze
  zaměstnanci, jež je potřebují pro plnění uložených pracovních úkolů. Pracovníci, kteří mají z důvodu výkonu své práce (například osoba zpracovávající mzdy) přístup k dokumentům obsahujícím osobní údaje, jsou oprávněni zpracovávat tyto dokumenty pouze v nezbytném rozsahu a po nezbytnou dobu. V okamžiku ukončení práce s takovýmito dokumenty jsou tito pracovníci povinni okamžitě tyto dokumenty uložit do zabezpečené skříně, tuto skříň zamknout a rovněž dbát na uzamčení místnosti, kde je takováto skříň umístěna. Oprávnění pracovníci nesmí zanechat dokumenty obsahující osobní údaje volně přístupné předem neurčeným osobám. Všem zaměstnancům společnosti IVEBA s.r.o. se výslovně zakazuje pořizovat si kopie, opisy nebo výpisy dokumentů obsahující osobní údaje pro jiné účely, než výkonu práce. Dokumenty bez výslovného předchozího svolení nadřízeného zaměstnance nesmí odnášet mimo pracoviště. Všichni zaměstnanci IVEBA s.r.o. jsou povinni počínat si s obvyklou opatrností tak, aby nedocházelo ke ztrátě, poškození nebo dokonce odcizení jakýchkoliv dokumentů, obsahujících osobní údaje. Pořízené elektronické (skenované) kopie dokumentů mohou být uloženy pouze v počítačovém systému IVEBA s.r.o., popřípadě odeslány na nepochybnou e-mailovou adresu spolupracující osoby, spolupracovníka, zaměstnance IVEBA s.r.o. a/nebo adresu datové schránky správního orgánu/soudu. V případech stanovených právním předpisem lze takto na vyžádání zasílat i (naskenované) dokumenty v elektronické podobě, s osobními údaji (i bývalých) zaměstnanců, pokud o to požádá nepochybně takováto osoba a dané osobní údaje se k ní vztahují. Osobní údaje evidované v elektronické podobě se nacházejí výhradně na paměťových médiích (pevné disky v počítačích a serverech, atd.) ve vlastnictví společnosti IVEBA s.r.o., popřípadě na paměťových úložištích (cloudové služby) provozovaných důvěryhodnými třetími osobami (Google disk, Drop box, apod.), které zaručují ochranu dat před neoprávněným přístupem a odcizením. Přístup k osobním údajům v rámci počítačové sítě mají pouze k tomu určení zaměstnanci společnosti IVEBA s.r.o., a pouze v rámci plnění svých pracovních povinností. Přístup k těmto osobním údajům, jakož i přístup do celé počítačové sítě, je chráněn jedinečným přihlašovacím jménem a heslem. Přístupové heslo je každý zaměstnanec povinen průběžně měnit a takovéto heslo nesmí sdělovat jakékoliv třetí osobě. Při ukončení nebo přerušení práce je zaměstnanec povinen se od sítě odhlásit. Společnost IVEBA s.r.o. není oprávněna bez souhlasu Zaměstnanců uchované osobní údaje předat jiným osobám vyjma případů, kdy jí taková povinnost plyne ze zákona či je příjemcem osoba vázaná přísnou povinností mlčenlivosti (např. advokát) či se zákonnými a smluvními povinnostmi poskytnuté osobní údaje dostatečně chránit a zabezpečit. Společnost IVEBA s.r.o. sděluje, že při zpracování osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.
  Společnost IVEBA s.r.o. sděluje, že nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země ani mezinárodním organizacím.

 8. Kategorie příjemců osobních údajů:

  a) Orgány finanční správy (zejména pro účely vedení daňové agendy),
  b) Orgány správy sociálního zabezpečení (pro účely důchodového, nemocenského a zdravotního pojištění),
  c) Úřad práce ČR (plnění povinností plynoucích zejména ze zákoníku práce a zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti)
  d) Exekutorské kanceláře (povinná součinnost společnosti IVEBA s.r.o. jakožto zaměstnavatele v případě exekuce vedené proti Zaměstnancům),
  e) Jiné státní orgány v rámci plnění svých zákonných povinností (např. soudy, policie), státem určená pojišťovna pro pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání
  f) zdravotní pojišťovny
  g) advokátní kancelář poskytující společnosti IVEBA s.r.o. právní služby (advokáti jsou vázáni přísnou povinností mlčenlivosti dle § 21 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii; zaměstnanci advokátní kanceláře, kteří nejsou advokáty, mají povinnost mlčenlivosti zakotvenou v pracovní smlouvě)
  h) zpracovatelé osobních údajů (pokud společnost IVEBA s.r.o. využívá k plnění zákonných či smluvních povinností či z jiného důvodu zpracovatele osobních údajů, jedná se vždy pouze o takové subjekty, které poskytují dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna náležitá a dostatečná ochrana osobních údajů Zaměstnanců. Společnost IVEBA s.r.o. s každým zpracovatelem uzavírá na počátku spolupráce písemnou smlouvu o zpracování osobních údajů s náležitostmi uvedenými v čl. 28 odst. 3 Nařízení GDPR.

 9. Práva Zaměstnanců:

  Zaměstnanci společnosti IVEBA s.r.o. (jakožto subjekty údajů) mají zejména tato práva:
  a) Právo na přístup ve smyslu ustanovení článku 15 Nařízení GDPR:
  Zaměstnanci mají právo vědět, jaké osobní údaje společnost IVEBA s.r.o. zpracovává, za jakým účelem a na základě jakého právního titulu, po jakou dobu, komu jsou údaje předávány. Dále mají Zaměstnanci společnosti IVEBA s.r.o. právo vědět, jaká jsou další práva Zaměstnanců související se zpracováním jejich osobních údajů. Účelem tohoto práva je umožnit Zaměstnancům (jakožto subjektům údajů) získat informace o probíhajícím zpracování jejich osobních údajů. Pro takové případy je však nutná předchozí žádost Zaměstnanců, na jejímž základě mají Zaměstnanci právo obdržet informaci o tom, zda jsou jejich osobní údaje zpracovávány či nikoli, a informace s tím související. Zaměstnanci jsou též oprávněni žádat o poskytnutí kopie zpracovávání těch osobních údajů, které se jich týkají. Společnost IVEBA s.r.o. první takovou kopii poskytne bezplatně, další již může být zpoplatněna.
  b) Právo na opravu ve smyslu ustanovení článku 16 Nařízení GDPR:
  Zaměstnanci mají právo žádat, aby společnost IVEBA s.r.o. bezodkladně opravila / doplnila zpracované osobní údaje v případě, kdy jsou tyto nepřesné či neúplné. Do ověření jejich správnosti společnost IVEBA s.r.o. omezí jejich zpracování.
  c) Právo na výmaz ve smyslu ustanovení článku 17 Nařízení GDPR:
  Společnost IVEBA s.r.o. informuje Zaměstnance, že Ti mají v některých případech právo na to, aby společnost jejich osobní údaje na jejich žádost vymazala a již je nezpracovávala. Jedná se především o tyto případy: pokud již společnost IVEBA s.r.o. osobní údaje Zaměstnanců nepotřebuje pro účely, pro které byly zpracovány (viz výše), - pokud Zaměstnanec odvolá souhlas se zpracováním, což platí pouze v případech, kdy je souhlas ke zpracování nezbytný a není dán žádný další právní důvod pro zpracování, - pokud je vznesena námitka proti zpracování (viz níže) a nejsou dány další převažující oprávněné důvody pro zpracování, - jestliže společnost zpracovala osobní údaje Zaměstnanců protiprávně. Společnost IVEBA s.r.o. dále informuje, že v některých případech stanových v článku 17 odst. 3 Nařízení GDPR, je oprávněna požadovaný výmaz odmítnout (například v případech, kdy je zpracování je nezbytné pro určení, výkon nebo obranu právních nároků společnosti IVEBA s.r.o.).
  d) Právo na omezení zpracování ve smyslu ustanovení článku 18 Nařízení GDPR:
  Společnost IVEBA s.r.o. informuje Zaměstnance, že mají též právo na pozastavení / omezení zpracování osobních údajů. Společnost IVEBA s.r.o. má právo osobní údaje Zaměstnanců toliko ukládat, nikoliv je však zpracovávat, neboť osobní údaje nejsou předmětem dalších operací. Právo na omezení zpracování osobních údajů mají Zaměstnanci v těchto případech: - v případě, kdy popírají přesnost jejich osobních údajů, přičemž v takovém případě je dáno omezení po potřebnou dobu k tomu, aby mohla společnost IVEBA s.r.o. přesnost osobních údajů ověřit, - v případě, kdy společnost IVEBA s.r.o. zpracovává osobní údaje Zaměstnanců protiprávně, avšak Zaměstnanci namísto výmazu žádají toliko omezení jejich zpracování, - v případě, kdy společnost IVEBA s.r.o. osobní údaje Zaměstnanců již pro uvedené účely nepotřebuje, ale Zaměstnanci je žádají za účelem určení, obranu či výkon právních nároků (formou důkazu), - v případě, kdy Zaměstnanec vznese námitku proti zpracování osobních údajů, tak po dobu, po kterou společnost IVEBA s.r.o. šetří a vyhodnocuje její oprávněnost, dojde k omezení zpracování osobních údajů.
  e) Oznamovací povinnost opravy, výmazu nebo omezení zpracování ve smyslu ustanovení článku 19 Nařízení GDPR:
  Společnost IVEBA s.r.o. je povinna oznámit jednotlivým příjemcům osobních údajů, jímž byly osobní údaje Zaměstnanců zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. IVEBA s.r.o. Zaměstnance o těchto příjemcích, jen pokud to požaduje.
  f) Právo na přenositelnost údajů ve smyslu ustanovení článku 20 Nařízení GDPR:
  V případě, kdy Zaměstnanci poskytli společnosti IVEBA s.r.o. osobní údaje, jejich zpracování je založeno na Jejich souhlasu nebo na plnění smlouvy, a současně je zpracování prováděno automatizovanými prostředky, mají Zaměstnanci právo na poskytnutí takových údajů v běžně používaném a strojově čitelném formátu. Zaměstnanci mají též právo takové údaje předat jinému správci za účelem zajištění snadného přenosu osobních údajů Zaměstnanců, jestliže Ti o to požádají.
  g) Právo na odvolání souhlasu ve smyslu ustanovení článku 7 odst. 3 Nařízení GDPR:
  V případě, kdy společnost IVEBA s.r.o. zpracovává osobní údaje Zaměstnanců na základě jejich souhlasu, je tento udělený souhlas vždy odvolatelný. Zaměstnanci mohou kdykoliv souhlas odvolat a to na kontaktních údajích uvedených výše. Po odvolání souhlasu nemůže společnost IVEBA s.r.o. osobní údaje zpracovávat vyjma případů, kdy pro to má společnost IVEBA s.r.o. jiný shora uvedený právní důvod pro zpracování. Zpracování osobních údajů na základě jiných výše uvedených právních důvodů (nezbytnost pro splnění naší právní povinnosti, nezbytnost pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou Zaměstnanec je), souhlasu nepodléhá. Zaměstnanci tak nejsou například oprávněni žádat, aby společnost IVEBA s.r.o. nezpracovávala ty jejich osobní údaje, které zpracovávat musí.
  h) Právo vznést námitku proti zpracování ve smyslu ustanovení článku 21 Nařízení GDPR:
  Zaměstnanci společnosti IVEBA s.r.o. mají právo vznést na shora uvedených kontaktních údajích společnosti námitku proti zpracování jejich osobních údajů, které společnost provádí na základě jejího oprávněného zájmu ve smyslu článku 6 odst. 1 f) Nařízení GDPR. Po vznesení námitky je společnost IVEBA s.r.o. povinna zpracování dotčených osobních údajů omezit (viz výše) a tyto dále nezpracovávat do vyřešení námitky (do zjištění, zda jsou dány na straně společnosti IVEBA s.r.o. závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad zájmy, právy a svobodami Zaměstnanců, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Námitky mohou Zaměstnanci uplatnit v sídle společnosti IVEBA s.r.o. a to v listinné formě či formou shora uvedené elektronické komunikace. To platí i pro další výše uvedená práva. Společnost IVEBA s.r.o. si tímto vyhrazuje pro případ, kdy Zaměstnanci uplatní některé z výše uvedených práv, oprávnění ztotožnit je jako osoby, které předmětné podání činí, aby bylo postaveno na jisto, že je právo skutečně uplatňováno osobou, k níž se osobní údaje vztahují.
  i) Právo podat stížnost:
  Společnost IVEBA s.r.o. informuje Zaměstnance, že mají právo podat stížnost na neoprávněné zpracování jejich osobních údajů ze strany společnosti a to na dozorový orgán, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (blíže viz https://www.uoou.cz/)

 10. Další informace:

  Společnost IVEBA s.r.o. je připravena poskytnout Zaměstnancům na jejich žádost adresovanou na shora uvedených kontaktních údajích jakékoliv další případné informace o zpracování jejich osobních údajů.
 • gdpr.pdf

  Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců

Powered by Quick.cms