Pobočka Rakovník

Úvodní ustanovení

1. Úvodní ustanovení

Společnost Iveba,  s.r.o. stanovuje touto směrnicí základní podmínky pro úpravu pracovněprávních nároků svých zaměstnanců a pro poskytování zaměstnaneckých výhod za účelem stabilizace kolektivu zaměstnanců, motivace zaměstnanců ke zvyšování pracovní výkonnosti a upevnění loajality ke společnosti.

1. Вступні положення

2. Poskytování zaměstnaneckých výhod (benefitů) ve společnosti IVEBA, s.r.o.

Společnost Iveba, s.r.o. poskytuje svým zaměstnancům následující zaměstnanecká zvýhodnění.

2. Надання переваг (бонусівв компанії IVEBA, s.r.o.
Компанія IVEBA s.r.o. надає своїм працівникам наступні переваги.

2.1. Zvyšování a prohlubování kvalifikace zaměstnanců

V souladu s ustanovením § 227 zákoníku práce zajišťuje společnost Iveba, s.r.o. pro vybrané zaměstnance zaškolení a zaučení, prohlubování kvalifikace zaměstnanců a zvyšování jejich kvalifikace.

2.1. Підвищення та поглиблення кваліфікації працівників

2.2. Příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

V souladu s ustanovením § 6 odst. 9 písm. p) zákona o daních z příjmů přispívá společnost Iveba, s.r.o. vybraným zaměstnancům, kteří soukromě uzavřeli

2.2. Внесок на пенсійне страхування працівників

2.2.1. Společná ustanovení pro příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců

Společnost Iveba, s.r.o. přispívá jednotlivým zaměstnancům individuálně, o výši poskytnutého příspěvku rozhodují na návrh řídících pracovníků jednatelé společnosti.

2.2.1. Загальні положення щодо внесків на пенсійне страхування працівників

2.3. Příspěvek na přechodné ubytování zaměstnanců

Společnost Iveba, s.r.o. poskytuje příspěvek na přechodné ubytování zaměstnancům, kteří z důvodu velké vzdálenosti trvalého bydliště od místa výkonu práce nemohou dojíždět do zaměstnání každý den. 

2.3. Допомога на тимчасове проживання працівників

2.5. Poskytování nealkoholických nápojů ke spotřebě na pracovišti

Společnost Iveba, s.r.o. poskytuje zaměstnancům nealkoholické nápoje (voda, káva, čaj) k vlastní spotřebě zdarma, nebo partnersky nabídnuto uživatelem v místě výkonu práce v případě přiděleného zaměstnance.

2.5. Надання безалкогольних напоїв для споживання на робочому місці

2.6. Poskytování jednorázové sociální výpomoci zaměstnancům

Na základě žádosti zaměstnance v případě potřeby překlenutí mimořádně obtížných poměrů v důsledku životní pohromy může společnost Iveba, s.r.o. na základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí jednateli firmy poskytnout ze zisku po zdanění zaměstnancům jednorázovou sociální výpomoc

2.6. Надання працівникам одноразової соціальної допомоги

2.7. Poskytování vratných zápůjček zaměstnancům

Na základě žádosti zaměstnance v případě potřeby řešení bytové nebo tíživé finanční situace může společnost Iveba, s.r.o. na základě individuálního posouzení jednotlivých žádostí jednateli firmy poskytnout ze zisku po zdanění zaměstnancům vratnou bezúročnou zápůjčku.

2.7. Надання працівникам поворотної фінансової допомоги

2.8. Příspěvek na rekreaci zaměstnanců

Společnost Iveba, s.r.o. může poskytnout individuálně určeným zaměstnancům na základě rozhodnutí jednatelů jednou ročně ze zisku po zdanění nepeněžní příspěvek formou úhrady jejich rekreace do maximální výše 20.000 Kč.

2.8. Допомога на відпочинок працівника

Powered by Quick.cms